ترجمهء فارسى را در اين سايت مشاهده خواهيد كرد

بيشتر از ٣٠٠ نفر از استفاده كنندگان متن مربوط به “ يامنيتسر پلتز“ در „گستنهف
اطلاعيهء „براى استفاده كنندگان و نه براى سرمايه گذاران“ را امضاء كرده اند!
خيليها در محله متعجب بودند از اينكه ناگهان يك روز درتابستان سر و كلهء شهردارى در
يامنيتسر پلتز پيدا شد. سالهاى متوالى مسئولين حتى يكبار ازاين محل مراقبت نكردند،
شيرهاى آب حوضچهء داخل پارك را بستند و حتى نيمكتها را برداشتند و فضاى سبز را از
بين بردند. تا آن موقع حضور پليس و نقشه براى تاكتيكهاى امنيتى در محل به عنوان
اقدام سازندگى برايشان مهم بود. پليس ميخواهد جوانان سركش و بعضاً جوانانى كه سروصدا
ميكنند را كنترل كند و زير نظر داشته باشد-در نهايت مجبور به ترك محل كند. منظور
اصلى-به خودى خود براى استفاده كنندگان روش بدى نيست- بعضى از صاحبخانه ها و سرمايه
گذاران در محله: اين محله بايد زمينه اى براى آتليه هاى شيك، ساختمانهاى دولتى و
ساختمانهايى شبه هتل شود. پارك بايد ارزش مالى محل را بالا ببرد. اين روشنتر ميكند
كه چرا „اس-پ-د“ در تابستان گذشته در شهر نورنبرگ با آنهمه جار وجنجالهاى تبليغاتى
در مورد ضرورت نوسازى حكمرانى ميكرد.
هيچگونه تصميم گيرى از بالاى سر ما!
متعاقب آن „شركت شهروندان“ خيلى سريع نشان داد كه اين راه به كجا ميرود: از سويى
هيچ فرقى نميكند كه در نهايت چه تصميمى گرفته ميشود، چه پيشنهاداتى به عمل در
ميآيند و چه پيشنهاداتى نه. آيا نهايتاً نظر استفاده كنندگان به كرسى مينشيند يا
شوراى شهر است كه خوشآيند سرمايه گذاران تصميم گيرى ميكند؟ تا به حال در اين رابطه
به هيچ وجه منافع استفاده كنندگان مركز توجه نبوده است. وزنهء سنگين تا به حال و با
در نظر گرفتن منافع طبقهء متوسط از اين قرار بوده است: اطلاعات به زبان آلمانى، يك
همه پرسى اينترنتى و يك تجمع با گروههاى كارى مختلف، آنهم به آلمانى. كسى كه خود از
محل استفاده ميكند، ميداند كه استفاده كنندگان را نميتوان با اين روش مورد خطاب
قرار داد -اگر اصلاً چنين چيزى مد نظر باشد. آدم بايد به اين محل برود و با استفاده
كنندگان صحبت كند- در بهترين حالت با در دست داشتن ترجمه هاى مختلف. كارى كه „گروه
خودگردان بالا رفتن اجاره خانه ممنوع“ كرد. ما در وحلهء اول پرسيديم چه چيزى براى
بقيهء استفاده كنندگان مهم است. سپس يك اطلاعيه نوشتيم. زيرعنوان: „طبق منافع
استفاده كنندگان و نه سرمايه گذاران“ خواسته هاى مختلفى هم مثل تأسيس يك توالت
عمومى، يك محل كباب پزى، راه اندازى حوضچهء موجود، ديواره هاى نقاشى شده، امكانات
بيشترى براى نشستن، پايان دادن به ممنوعيت فعاليت سياسى و به كنترلهاى آزاردهندهء
پليسى جمع آورى و ارائه كرديم. در بخشى از اين اطلاعيه بخصوص به اين مسئله اشاره
كرديم كه تغييرات بايد براى استفاده كنندگان مفيد باشند نه براى صاحبان املاك و
سرمايه گذاران كه سرزندگى وسر و صداى اين محل را براى بالا رفتن قيمت خانه ها و
املاكشان مضر ميدانند. در اواخر پاييز بيش از سيصد نفر اين اطلاعيه را امضاء كردند
و ميخواهند كه ما آنرا به شهردارى هم ارائه دهيم.
شهردارى ارقامش را بزك ميكند تا به ارزش گذارى مجددش مشروعيت ببخشد!
گزارش موقت „مكس كوينيگ“ متعلق به حزب „س-اس-او“ در شوراى شهر در مورد پارك
يامنيتسربوى خوبى نميدهد.شهردارى نورنبرگ با اعلام آمار بالاى شركت كنندگان از خودش
ستايش ميكند و در اين رابطه نكاتى را عامدانه به زير ميز ميراند و آن ١. درمرا سمى
كه در محل اجرا شد و در اطلاع رسانى متعاقب آن، اكثريت شركت كنندگان مخالفين
تغييرات پيشنهادى شهردارى در محل بودند و شركت كنندگان كاذب در سوى ديگر با حالتى
انتقادى ايستاده بودند ٢. اينكه فعاليتهاى آنلاينى نسبتاً مأيوسانه بود. اگر چه
افراد زيادى از اين سايت ديدار كردند، ولى كمنتها شركت حد اكثر ١٨٠ نفر را نشان
ميدهند. شهردارى در اينجا تعداد را با نام افراد ديدار كننده شاخ و برگ و زينت
ميدهد. مثلاً اگر شخصى در جلسهء اطلاع رسانى در „ناخبار شافت هاوس“ روى كارت ١٠ بار
نشانه گذارى كرده و توى سايت دو بار كمنت نوشته، شهردارى از شركت ١٢ نفر حرف ميزند،
در حاليكه عملاً همهء اينها فقط به يك نفر بر ميگردد. اينكه آيا اين شخص از محل
استفاده ميكند هم كاملاً نامعلوم است.
„گستنهف“ مارك نيست – با محلهء ما معامله و بازاريابى نكنيد!
افزايش ارزش گذارى و نوسازى يك محل و هل دادن ساكنين آن از محل را نميتوان جدا
از تبليغات تجارى „نورنبرگا ناخريشتن“ ديد. مسئله محدود به زيبا تر كردن اين
محل و نشان دادن اينكه محل ما چقدر زيباست نميشود. نه، همهء اين فعاليتها محلهء ما
را تجارى تر و گرانتر ميكند. در وهلهء اول افراد كم در آمد از اين محله رانده
ميشوند و مستأجرانى كه درآمد بيشترى دارند، ميتوانند از محل زيبا شده لذت ببرند.
مسئله بر سر تغيير ساكنين و همچنين استفاده كنندگان از پارك است. ولى نه با ما – ما
از خود دفاع ميكنيم. علامت مشخصهء محلهء ما همكارى افراد آنست، اينكه افراد از
يكديگر مراقبت ميكنند، اينكه اتحاد دارند و صريح هستند و همديگر را ميپذيرند. اينجا
تعداد زيادى افراد كم درآمد در خانه هايى كه هنوز اجاره شان قابل پرداخت است زندگى
ميكنند و ما با هم از پاركها استفاده ميكنيم؛ گستنهف همچنان بلند است، شور و شوق
زندگى در آن جريان دارد و معترض است – و بايد چنين بماند. اما كسانى كه به اينجا
اساس كشى ميكنند و ميخواهند درس بدهند كه رفتار درست چيست و اينجا چطور بايد باشد
و برايشان آدمهاى اين محل فقط در چارچوب توانايى جيبشان مطرح هستند، در اينجا
جايگاهى ندارند! اين در مورد نقشه هاى گنگ و مبهم شهردارى نورنبرگ با شهردار آن
„مالى“ از حزب „اس-پ-د“ براى پارك „يامنيتسر“ هم صدق ميكند. ما تصميماتى كه از
بالاى سر ما براى ما گرفته ميشوند نميپذيريم! در حال حاضر برنامه ريزى به پايان
نرسيده ، اينكه آيا نيازهاى استفاده كنندگان در نظر گرفته ميشود به همهء ما
برميگردد. اگر نيازهاى ما زير پا گذاشته شود، قول ميدهيم كه متحد بمانيم و از شهرت
اعتراضى محله مان دفاع كنيم!
ما متحدانه از خود دفاع ميكنيم
در اين رابطه ما در نورنبرگ حركتهايى را راه انداختيم: خواه در رابطه با مبارزه
عليه گران سازى محله، مستأجرين „ونوويا“ در „اشپرنگل شتراسه“، تصرف يك ساختمان كه
دهها سال در جنوب نورنبرگ خالى مانده بود يا در حال حاضر صاحبخانه ها و مستأجرين
„نويزل برونن“، كه به بنگاهدارى بزرگ „ونوويا“ اعلام جنگ كرده اند. و اگر مستأجرين
منفرد با افزايش اجاره و يا اعلام فسخ قرارداد راضى نيستند، ميتوانند سريع با
اطلاعيهء ما در مورد „معامله با محل سكونت ما“ جلوى صاحبخانه و يا شركتها قد علم
كنند. ما ميدانيم: از شهردارى و دولت كه اساساً به منافع سرمايه خدمت ميكنند،
نميتوانيم توقعى داشته باشيم. محل سكونت در سرمايه دارى به عنوان كالا مورد معامله
قرار ميگيرد. اقليتى كه آپارتمانى يا خانه اى براى اجاره دادن يا فروختن دارد، تلاش
ميكند با اين كالا حداكثر سود را ببرد. اينها سودآورى ميكنند در حاليكه ما مجبوريم
براى اجاره كردن خانه با هم رقابت كنيم و بعد هم مرتب اجارهء بيشترى بپردازيم.
بازار سكونتى سرمايه دارى يك سيستم غير عاقلانه است كه نهايتاً در جهت منافع اقليتى
است. به اين دليل امروز ما با هم عليه گران شدن اجاره ها و براى اجتماعى شدن محل
سكونت اقدام ميكنيم. در سرمايه دارى ما مستأجرين حقوق بگير بايد براى منافع خودمان
بجنگيم. همچنان در جنبش باشيم، بيشتر و بيشتر به هم وصل شويم، به عنوان همسايه ها
دور هم جمع شويم و اتحاد داشته باشيم – فرقى ندارد كه آيا به محل سكونت ما مربوط
ميشود يا به پارك دور و برمان – فرقى ندارد كه حريف ما „ونووياً“ يا „گ-ب-و“ يا
منفعت طلب كوچك يا شهردارى نورنبرگ نام دارد.

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein, Gostenhof, Gostenhof spielt nicht mehr mit abgelegt und mit , , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.